Ponuka / Services

Architektúra / Architecture

Ateliér ponúka komplexný servis súvisiaci s návrhom objektu od vypracovania štúdie až po realizačný projekt.

Studio offers a comprehensive service related to the draft of the building from the concept study to the project of realisation.

Služby

 •  Overovacia štúdia – overenie realizovateľnosti zámeru z legislatívneho hľadiska, predbežné stanovenie  rozpočtu
 •  Štúdia/koncept riešenia stavby
 •  Spracovanie vizualizácií
 •  Projekt na územné rozhodnutie a stavebné povolenie
 •  Realizačný projekt

Services

 • Verification study – Verification of the feasibility of the projects from the legislative point of view, preliminary budget
 • Study / concept of the building
 • Processing Visualizations
 • Land use permission project, construction permit project
 • Project of realisation

architektura

Interiérový dizajn / Interior design

Ponúkame komplexný servis súvisiaci s návrhom interéru od prvotného konceptu až po realizačný projekt. Zameriavame sa na všetky druhy priestorov od obytných cez komerčné, administratívne centrá, reprezentačné priestory, výstavy, atp.

We offer comprehensive services related to the design of interior from initial concept to project of realisation. We focus on all kinds of premises from residential through commercial , administrative centers , entertainment facilities , exhibitions , etc.

Služby

 •  Štúdia/koncept riešenia interiéru
 •  Spracovanie vizualizácií
 •  Realizačná dokumentácia
 •  Projekt na stavebné povolenie, resp. ohlášku na miestny stavebný úrad

Services

 •  Study / concept of the interior
 •  Processing visualizations
 •  Project of realisation
 •  construction permit project , respectively notice at the local building authority

 

Nábytok / Furniture

Poskytujeme návrhy atypického nábytku. Na mieru pre maximálne využitie priestoru, ako aj kusový nábytok pre vyzdvihnutie originality interiéru.

We provide design of the atypical furniture. Tailored to maximize space, as well as piece furniture to highlight originality of interior.

Služby

 •  Spracovanie vizualizácií
 •  Realizačná dokumentácia, podklady na výrobu atypického nábytku
 •  Dohliadnutie na zhotovenie

Services

 •  Processing visualizations
 •  Project documentation , materials for the production of atypical furniture
 •  Supervision of realisation

Administratíva / Space planning

Analýza súčasného stavu riešenia kancelárskych priestorov z dispozičného, technického a energetického hľadiska za účelom optimalizácie využitia priestoru.

Analysis of current conditions of office space from layout, technical and energy aspects to optimize the use of space.

Služby

 •  Analýza súčasného stavu
 •  Vypracovanie štúdie, resp. konceptu riešenia optimalizácie priestoru
 •  Koncept energetického riešenia
 •  Štúdia využitia priestoru s ohľadom na budúcu obsadenosť
 •  Inovatívne riešenia dispozície kancelárskych priestorov
 •  Návrh interiéru, spracovanie vizualizácií

Services

 •  Analysis of the current state
 •  Preparation of a study , respectively concept of space optimization
 •  The concept of energy solutions
 •  Study of the space with respect to the future occupancy of premises
 •  Innovative solutions of office space layout
 •  Interior design , processing visualizations

 

Zabezpečujeme vypracovanie štúdií a projektových dokumentácií v súlade s platnými vyhláškami a normami. Pri projektovaní a realizácií spolupracujeme s autorizovanými odborníkmi všetkých stavebných profesií a s renomovanými dodávateľmi.

We ensure the preparation of studies and project documentation in accordance with applicable regulations and standards. Projects and realisations are done in cooperation with authorized professionals of all building professions as well as reputable suppliers.

 

ponuka1

ponuka2