Hrad Beckov / Castle Beckov

Hrad je súčasťou pamiatkovej zóny obce Beckov ako národná kultúrna pamiatka. Predmetom riešenia sú nápadité modern architektonické vstupy do stredovekej ruiny, ktoré predstavujú pokračovanie prirodzenej vývojovej línie hradu.

Citlivo riešené intervencie prezentujú konverziu objektu z prírodnej expozície na Kultúrno spoločenské centrum. Predmetom štúdie je riešenie štyroch objektov – objekty na hradnom nádvorí, riešenie delovej bašty, hradná veža a severný palác. Navrhované riešenie vychádza z potreby obce oživiť ruinu novou funkciou a tým priniesť hradu sebestačnosť potrebnú pre jeho prevádzku. Vytvorenie novej funkcie zachováva hrad ako prírodné múzeum a zároveň mu prinesie polyfunkčné využitie.

The castle is part of the conservation area of the village Beckov as a National Historic Landmark. Solutions are the subject of imaginative modern architectural entrances to the medieval ruins, which represent a continuation of the natural trend line of the castle. Sensitively designed interventions presented object conversion from natural exposure to cultural and social center. The study is addressing four objects – objects in the castle courtyard, solution of cannon tower, castle tower and northern palace. The proposed solution is based on the need to revive the village ruin a new feature, and thus bring the castle sovereignty necessary for its operation. Creating a new function preserves the castle as a natural museum, while it will multipurpose use.